Soodustus

Majanduslike raskuste korral on lapsevanemal võimalik taotleda kohatasu maksmisel soodustust. Taotlus tuleb enne lasteaia direktorile esitamist kooskõlastada elukohajärgses sotsiaalhoolekandeosakonnas. Selleks saadab/viib lapsevanem oma taotluse ja vajalikud dokumendid (kui toetust taotletakse esmakordselt) kõigepealt elukohajärgsesse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Taotluse kooskõlastamisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 kehtestatud "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" sätestest. Lasteaia direktor hoolekoguga kooskõlastatult otsustab toetatud taotluse alusel kuni 80protsendilise soodustuse jooksvaks õppeaastaks.
Kui lasteaias käib ühest perest kolm last, kes elavad ka ühel aadressil, siis vabastatakse lapsevanem kolmanda lapse kohatasu maksmisest 100% lapsevanema vastavasiulise avalduse alusel.
Käesolev soodustuse saamise võimalus kehtib vaid tallinlastele, teises vallas elaval lapsevanemal tuleb vajadusel pöörduda koduvalda, lasteaeda kaasamata.