Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu kooseisu valivad iga rühma vanemad  õppeaasta algul ühe esindaja ja pedagoodid endi poolt ühe esindaja. Lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ.
2016/2017. õppeaasta hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 24. oktoobri 2016 käskkirjaga nr 1.-2/600.
Hoolekogu tegevus
  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursikomisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;
  • kutsub vanemaid osalema ühisüritustele ja nende ettevalmistamisele.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
Hoolekogu esimees 2016/2017. õppeaastal: Teet Abiram, asetäitja Katrin Andre.
Kontaktaadress roomupesahoolekogu@hot.ee
või lasteaia üldaadress.