Käesoleval lehel olev teave on dokumenteeritud veebilehele sisestamise teel Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktori Lea Pihelgase poolt.
Lasteaia avaliku teabe kohta annab selgitusi Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor Lea Pihelgas, kontakt roomupesa@la.tln.edu.ee.
 
Isikuandmete töötlemine
Lasteaed teostab oma töö käigus lasteasutuse põhiülesande täitmise  eesmärgil isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete töötlemist lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.
Tallinna Rõõmupesa Lasteaed on registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlejana Andmekaiste Inspektsioonis 14.10.2009. Kuna see toimus enne vastava registri kasutuselevõttu, on nende registris kuvatav informatsioon piiratud.
 
Riigihanked
Riigihanked puuduvad.
 
Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad.
 
Tellitud analüüsid ja uuringud
Lasteaed on tellinud joogivee kvaliteedi uuringu (joogivee keemiline analüüs ja joogivee mikrobioloogiline analüüs) ning köögi tööpindade analüüsi tõvestavate pisikute suhtes.
 
Töötasujuhend
Töötasustamise aluseks Tallinna Rõõmupesa Lasteaias on töötasujuhend, mis lähtub Tallinna Linnavolikogu määrusest "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused".
 
Eelarve
Andmed eelarve kohta leiate siit.
 
Riiklik järelvalve
Tallinna haridusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavanem. Riikliku järelevalve dokumendid leiab siit.
Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus. Dokumendiregister avaneb siin.
Tervisekaitsenõuete täitmise ja toitlustamise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet
Toiduohutuse üle teostab riiklikku järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet.
Töötervishoiunõuete, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise abinõude rakendamise üle teostab riiklikku järelevalvet Tööinspektsioon.