Soodustus

Lapsevanem vabastatakse kohatasu maksmisest 100%:

1) kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
2) teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Vanema osa (kohatasu) maksmisest vabastamisest lähemalt https://info.haridus.ee/
Vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnasPere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.

Vanema osa maksmisest vabastatakse käimasoleva õppeaasta lõpuni.

Vabastust rakendatakse ka lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib.