Lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" kaetakse alates 1, septembrist 2017:
  • Täies ulatuses avalduse alusel - vähekindlustatud pere laps, kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.
Põhjendatud avalduse saab esitada lasteaia direktorile ülaltoodud tingimuste tekkides jooksvalt.
Kohatasu soodustuse saajatel piisab avaldusel vastavast viitest, kuna tingimused on samad ja kohatasu soodustuse taotluse puhul on leibkonna sissetulek juba Sotsiaalhoolekande osakonnas kontrollitud.
Tasuta toidu taotlus, kui seda soodustust jätkuvalt vajatakse, tuleb igal õppeaastal uuesti esitada.