Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu kooseisu valivad iga rühma vanemad  õppeaasta algul ühe esindaja ja pedagoodid endi poolt ühe esindaja. Lisaks kellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu kõrgemalseisev organ ning kinnitab koosseisu. Kinnitatud hoolekogu töötab uue koosseisu kinnitamiseni. 
Tallinna Haridusameti juhataja 30. novembri 2022 käskkirjaga nr T-7-1/22/453 on kinnitatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaia
2022/2023. õppeaasta hoolekogu koosseis

Grete Napits, lapsevanem;

Egert Aia, lapsevanem;

Rünno Liiv, lapsevanem;

Sigrid Võsa, lapsevanem;

Maksim Zelenski, lapsevanem;

Rain Baumann, lapsevanem;

Marianne Trubetskoi, lapsevanem;

Kristi Veeber, lapsevanem;

Katrin Johannes, õpetajate esindaja;

Lauri Laats, linna esindaja.

 
Hoolekogu tegevus
  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja kõrgemalseisvale organile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja kõrgemalseisvale organile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursikomisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • kinnitab lasteaia kodukorra;
  • otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;
  • kutsub vanemaid osalema ühisüritustele ja nende ettevalmistamisele.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
Hoolekogu esimees 2022/2023. õppeaastal Egert Aia, esimehe asetäitja Sigrid Võsa.
 
Esimehele hoolekogu koosoleku poolt antud volitus kehtib kuni volituse tagasivõtmiseni hoolekogu koosolekul või esimehe ümbervalimiseni.
Kontaktaadress roomupesahoolekogu@hot.ee või lasteaia üldaadress roomupesa@la.tln.edu.ee.