Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest sätestatakse laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord lasteasutuse kodukorras.

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia kodukord on kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt  04.12.2018.a.

Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.