Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk

Lapse kehaline, vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng on toetatud, mille tulemusena kujuneb lapsel:
  • terviklik ja positiivne minapilt ning ümbritseva keskkonna mõistmine;
  • otsustus- ja vastutusvõime;
  • oskus mõista häid käitumistavasid ja nende vajalikkust igapäevaelus;
  • kehaline aktiivsus ja arusaam oma tervise hoidmise tähtsusest;
  • õpihuvi- ja tegutsemisoskused

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on rühmades aasta ja nädala tegevuskavad. Rühma aasta ja nädala tegevuskava koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast ning arvestatakse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja ülesandeid, rühma vanuselist ja soolist koosseisu, laste arengutaset, lasteaia materiaalseid võimalusi, lapsevanemate soove, paikkonna kultuurilist omapära ning rahvatraditsioone, eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö analüüsi. Nädala tegevuskava pannakse välja lastevanematele tutvumiseks.

Lasteaia õppe-kasvatustöö korraldus
Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.
Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist 31. maini. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.