Töökorraldus meie lasteaias lähtub Tallinna Rõõmupesa Lasteaia põhimäärusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest seonduvatest õigusaktidest.
Lasteaed on avatud 7.00 - 19.00; ööpäevaringse hoiuga rühma võetakse lapsi vajadusel lapsevanema avalduse alusel.
Lasteaias töötavad sobitusrühmad, kus toetame ka erinvate nägemisfunktsioonie kahjustustega laste õppimist, soovitab Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond.