Töökorraldus meie lasteaias lähtub Tallinna Rõõmupesa Lasteaia põhimäärusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest seonduvatest õigusaktidest.
Lasteaed on avatud 7.00 - 19.00; ööpäevaringse hoiuga rühma võetakse vajadusel lapsi lapsevanema avalduse alusel.
Lasteaias töötab erirühm nägemispuudega lastele, kus õppimise soovitab Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond.