Käesoleval lehel olev teave on dokumenteeritud veebilehele sisestamise teel Tallinna Rõõmupesa Lasteaia majandusjuhataja Lea Pihelgase poolt.
Lasteaia avaliku teabe kohta annab selgitusi Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor katrin Johannes, kontakt roomupesa@la.tln.edu.ee.
 
Isikuandmete töötlemine
Lasteaed teostab oma töö käigus lasteasutuse põhiülesande täitmise  eesmärgil isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete töötlemist lähtuvalt isikuandmetekaitse seadusest.
 
Riigihanked
Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.
Riigihangete tegevuse aluseks on riigihangete seadus ja Tallinna hankekord.
Infot hangete avaldamise, sõlmitud lepingute ja esitatud vaidlustuste kohta leiab Rahandusministeeriumi  Riigihangete registrist. 
Kavandatavad hanked on Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hankeplaanis.
 
Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad.
 
Tellitud analüüsid ja uuringud
Lasteaed on tellinud joogivee kvaliteedi uuringu (joogivee keemiline analüüs ja joogivee mikrobioloogiline analüüs) ning köögi tööpindade analüüsi tõvestavate pisikute suhtes.
 
Töötasujuhend
Töötasustamise aluseks Tallinna Rõõmupesa Lasteaias on töötasujuhend, mis lähtub Tallinna Linnavolikogu määrusest "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused".
 
Eelarve
Andmed eelarve kohta leiate siit.
 
Riiklik järelvalve
Haldusjärelevalvet lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Kuni 01.09.2017 teostas riiklikku järelevalvet Harju Maavanem, senised riikliku järelevalve dokumendid leiab siit.
Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus
Tervisekaitsenõuete täitmise ja toitlustamise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet
Toiduohutuse üle teostab riiklikku järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet.
Töötervishoiunõuete, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise abinõude rakendamise üle teostab riiklikku järelevalvet Tööinspektsioon.