Koha eest lasteaias tasub lapsevanem vanema osa, nn kohatasu. Kohatasu on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" alusel. Kohatasu suurus on 12,2 % Eesti Vabariigis kehtivast miinimumtöötasust.
1. jaanuarist 2023 on kohatasu 88,45 eurot kuus. Samas kinnitati Tallinna linna elanikele vanemate poolt kaetava osa toetus lapse kohta 17.25, mis rakendub automaatselt.
Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022. aasta käskkiri nr HA-4/93 kohatasu suuruse kohta.