Tallinna Rõõmupesa Lasteaia õppe- ja kasvatusttegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu, mahu, korralduse, päevakava, lapse arengu eeldatavad tulemused, lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning lastevanematega tehtava koostöö põhimõtted ja korralduse leiab täpsemalt lahtikirjutatuna meie lasteaia õppekavas