Madalaima hinnaga võitis riigihanke meie lasteaias toitlustusteenuse osutamiseks OÜ Tüdrukud. Tuginedes pakutud hinnale on meie lasteaia toidupäeva maksumus Tallinna Rõõmupesa Lasteaia hoolekogu 8. veebruari.2023 otsuse alusel alates 1. märtsist 2023:

Hommikusöök, lõuna ja oode:
sõimes 5.15
aiarühmas (kõik vanuserühmad) 5.75
Hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök:
Lepatriinud 24 h (4 söögikorda, õhtusöök kell 19.00): 3.61, sh õhtusöök 0.86.  

Elanikeregistrijärgselt Tallinnas elavate laste toidukulu hüvitatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud piirmääras; täpsemalt peatükis toiduraha. Samas saate vaadata, kuidas lapsevanema makstav toiduraha meie lasteaias aastatel 2016-2023 muutunud on.


Meie lasteaed suletakse suvel kollektiivpuhkuseks 12 päevaks, 17.07. - 28.07.2023.a. Kohatasu selle aja eest ei võeta.
Lapsevanemad, kes soovivad lasteaia sulgemise ajaks oma lapsele kohta, teatavad sellest kevadel toimuval küsitlusel ning saavad soovitud ajaks ajutise koha lähedalasuvas Männikäbi lasteaias. Kohasoovijail tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus Männikäbi lasteaia direktorile, plangi saate Rõõmupesast.
Kollektiivpuhkuse ajal saame anda meie töötajatele vaid osa nende puhkusest, seetõttu töötame suvekuudel liidetud rühmade tingimustes. Juunis ja juulis on meie rühmades ajutised lapsed teistest lasteaedadest.

Lähtuvalt Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrusest nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/429122022014, kaetakse Tallinna elanikele alates 1. jaanuarist 2023

  • sõimerühma lapse toidukulu kuni 2,70 eurot päevas
  • aiarühma lapse toidukulu kuni 3,00 eurot päevas.

Õhtusöögi (4 toidukorra puhul) hinda linn ei kata ka juhul, kui see mahub piirmäära sisse. 

Alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/414092017001 § 2 ja 4.


Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.

2023. aastal on kohatasu  88,45 eurot. Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Täispikkuses pressiteade: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/uuel-aastal-jaab-kehtima-tallinlastele-praegune-lasteaia-kohatasu-maar


2. juunil 2022 toodi Tallinna Rõõmupesa lasteaia ehitatavalt hoone katuselt alla sarikapärg.
Teatamaks omanikule ehitatava maja katuse alla saamisest, olid lasteaia ehitajad Fund Ehituse Oü-st vana ehitajate kombe kohaselt kinnitanud lasteaia katusele sarikapärja. Tallinna linna esindajad, Tallinna abilinnapea hr Vadim Belobrovtsev ja Mustamäe linnaosa vanem hr Lauri Laats tänasid OÜ Fund Ehituse ehitajaid seni tehtud töö eest ning tõid sarikapärja alla.
Mustamäe linnaosa valitsus kostitas ehitajaid tänulõunaga.

1. veebruaril 2022 asetati ehitatavale Tallinna Rõõmupesa lasteaia hoonele nurgakivi.
Tallinna linna poolt tervitasid nurgakivi asetamisele kokkutulnuid Tallinna aselinnapea Vadim Belobrovtsev ja Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Seejärel asetasid aselinnapea Vadim Belobrovtsev, linnaosavanem Lauri Laats, linnavaraameti arendusosakonna juhataja ameti juhataja ülesannetes Hardi Alliksaar, haridusameti osakonnajuhataja Rainer Rannala, OÜ Fund Ehituse projektijuht Lauri Evert ja Rõõmupesa direktor Lea Pihelgas heade soovide kapsli nurgakivisse.

20. septembril 2021 jõustub Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muudatus, nüüd saavad tallinlased kohavabastust taotleda teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest. Muudatust rakendatakse alates 01.09.2021.


Tallinna Rõõmupesa Lasteaiale ehitatakse aastatel 2021–2022. uus hoone lähtuvalt Tallinna lasteaedade rekonstrueerimise strateegiast aastateks 2019–2030:  https://www.err.ee/1022731/suur-osa-lasteaedadest-ei-vasta-tervisekaitsenouetele Sulgeme lasteaia praeguse hoone lammutamiseks juunis 2021.

Rühmade töö praeguses hoones lõppeb 30. juunil 2021 ja jätkub uuest õppeaastast Mustamäe ja Haabersti lasteaedades saadavatel asenduspindadel. Uusi sõimerühmi 2021/22. õppeaastaks ei komplekteerita. 
Lapsed, kellele vajatakse suvel kohta, saavad selle teistes Mustamäe ja Haabersti lasteaedades töötavates suverühmades. Kohavajaduse väljaselgitamiseks on lastevanemate hulgas läbi viidud küsitlus. 


Tähelepanu!
Alates 12. oktoobrist 2020 on kõik rühmade meiliaadressid Tallinna Linnakantselei Linna infotehnoloogia teenistuse otsusega suletud. Teabevahetus lastevanematega toimub infosüsteemis Eliis. Lastevanematele on loodud Eliisi mobiilirakendus.
Lisaks teadete vaatamisele-saatmsele on lapsevanemal võimalik tutvuda Eliisis oma lapse rühma tegevuste ja sündmustega.
Kui te pole veel Eliisi kasutaja - registreerige end!


Meie strateegiline koostööprojekt "Becoming an European City-Zen", mille Rõõmupesa aastatel 2016-2018 koos Prantsusmaa, Itaalia, Suurbrittannia ja Kreeka partneritega Erasmus+ programmi rahastusel läbi viis, sai täna pärjatud Euroopa kvaliteedimärgiga!
See, kord aastas Euroopa koolide töötajaid ühendava virtuaalkogukonna, eTwinningu jagatav auhind on tunnustus meie õpetajate tublile tööle. See on tõestus, et lastega läbiviidud projektitegevused on hinnatud väga heal tasemel olevaks. Seekord pälvis kvaliteedimärgi kokku neli Eestimaa lasteaeda. Tunnustatute nimekiri maade lõikes on nähtav siin. 
Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, millele on eelnevalt taotletud ning mis on tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimärgiga. Eesti riikliku kvaliteedimärgi pälvisime oktoobris 2018.


Kasutame igapäevaste uudiste jagamiseks oma Facebooki-lehte.