Huvitegevust pakutakse Rõõmupesa lastele lasteaia õppekavale täiendava tegevusena lastevanemate soovil. Huvitegevus on tasuline. Ringide töö läbiviimiseks on lasteaed sõlminud lepingud vastavate huvikoolidega. Vanemad arveldavad otse teenuse pakkujaga, lasteaia vahenduseta.

Huviringide töö viiakse huvikoolide õpetajate või treenerite poolt läbi lasteaia ruumides ajal, kui rühma päevakavas on ette nähtud lastega tehtav individuaalne töö ja vaba mäng. Nii ei jää tasulistes ringides osalejad kõrvale lasteaia õppekasvatustöö organiseeritud tegevustest.

Teavet meie lasteaias tegutsevatest ringidest antakse lastevanematele sügiseti rühmades ja e-päeviku Eliis kaudu. Mitmed huvikoolid on nende poolt lasteaedades läbiviidavate ringide ajad pannud ka oma kodulehele.

2023/2024. õppeaastal ootab meie lasteaia lapsi oma ringidesse kuus huvikooli: 

Kõigil lapsi juhendavatel treeneritel on nõutud kutsetase või vastav kõrgharidus.