Lapsed võetakse lasteaeda järjekorra alusel. Järjekorda saab panna elanikeregistrisse Tallinna aadressil kantud lapse.
Lapsevanem saab registreerida oma lapse järjekorda Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas.
Taotluse saab esitada ka ühes soovitud lasteasutustest kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult või posti teel.
Laste vastuvõttu lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusega nr 18 kehtestatud "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord". Määruse tekst
Uute laste vastuvõtt toimub üldjuhul suve lõpus, kui 7aastaseks saanud lapsed lahkuvad lasteaiast, et alustada kooliteed. Vabadele kohtadele võetakse lapsi aastaringselt. Kui tallinlased vaba kohta ei täida, saab lasteaed sellele võtta lapse teisest vallast, kellel on Tallinnaga vastav leping
Koha eest lasteaias tasub lapsevanem vanema osa, nn kohatasu
 
Enamasti soovitakse lasteaias käimist alustada sõimerühmast.
Kui laps ei saanud kohta sõimerühmas, jääb ta järjekorda ning ootab vabanevat kohta kas sõime või aiarühma, olenevalt oma vanusest.
Koha vabanemisel rühmas võetakse sellele järjekorrast uus laps, kelle vanemaid direktor kohasaamisest informeerib.
Kui lapsevanem kohapakkumisele tähtajaks ei reageeri, kustutatakse ta meie lasteaia järjekorrast.
Kohasaanu kantakse lasteaia nimekirja ja kustub kõikidest Tallinna lasteaedade järjekordadest. Määrus näeb ette erandjuhud.
Näiteks võib lapsevanem, kes ei saa kohta lasteaeda, kus käivad tema teised lapsed, kirjutada lasteaia direktorile lapse järjekorda jätmiseks avalduse ja võtta ajutiselt vastu koha mõnes teises lasteaias. Järjekorra säilimiseks meie lasteaias tuleb vanemal enne teises lasteaias ajutise koha vastuvõtmist esitada Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktori nimele avaldus sooviga tuua laps esimesel võimalusel meie lasteaeda üle. Kui avaldust pole, rakenduvad üldreeglid ja laps kaotab teise lasteaeda minekul koha meie järjekorras.
Üleminek aiarühma 
3aastaseks saanud sõimerühma lapsed, sh need, kes algava õppeaasta 1. oktoobriks saavad 3aastaseks, kantakse aiarühma nimekirja hiljemalt 1. septembrist. Mõnel aastal muutub seesama sõimerühm aiarühmaks, kõik sõimelapsed koos moodustavad uue aiarühma. Mõnel aastal kantakse 3aastaseks saanud lapsed juba töötavatesse aiarühmadesse või moodustatakse uus aiarühm. Osa lapsi käib liitrühmades, kus on eri vanuses lapsed koos.
Mõned vanemad soovivad lasteaias käimist alustada aiarühmast, kus laste arv on suurem kui sõimerühmas. Uutele kohtadele võetakse lapsed järjekorra alusel.
Erirühma koha saamisest palun lugeda eraldi peatükist. Tutvustus-Rühmad-Nägemishäiretega laste rühm. Nõustamine ja soovitamine erirühma toimub koolivälise nõustamismeeskonna poolt Innove Rajaleidja keskuses.
Lasteaiakohast loobumine toimub eelpooltoodud määrusest lähtuvalt.
Kui lapsevanem soovib lapse lasteaiast ära võtta, tuleb eelnevalt kirjutada direktorile sellekohane avaldus planeeritavast kohast loobumisest.
kohataotlejale täpsemalt haridusameti lehel