roomupesa
Meie logo 
    
Visioon 
Rõõmupesa – lapsele parim! 

Missioon 
Võimaldada lastele turvalist hoidu ning alushariduse andmist

 
 
Praegused Rõõmupesa direktor Katrin Johannes ja majandusjuhataja Lea Pihelgas
lasteaia lipu esitluspäeval,  11. septembril 2009

 

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia põhiväärtused on: 
Loovus Õpihimu Koostöö Kohusetundlikkus Viisakus
 
Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille läbimine toimub aasta teemast lähtuvalt läbi nädalateemade lõimitud tegevustena. Tegevusi viiakse läbi mängu kaudu.
Lasteaia arendustegevus on kajastatud lasteaia arengukavas.

Eelnimetatud dokumentide ellurakendamine toimub õppeaasta tegevuskava kaudu. Igal rühmal on oma tegevuskava, mida tutvustatakse lastevanematele sügisesel koosolekul.

Vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul koostab lasteasutus sisehindamise aruande,  kus tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. 

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia koolitusluba nr 4663HTM.

Lasteaed on avatud esmaspäevast 7.00 kuni reede 21.00.